Acest text este o traducere și servește  în exclusivitate scopului de informare. În caz de dubii sau de dispute se aplică varianta originală în limba germană.

1.Obiectul contractului

 Condiții generale comerciale ale Chic Holiday GmbH enunțate în cele ce urmează reglementează în exclusivitate relația contractuală dintre Dvs. ca și călător (denumit în continuare: client) și Chic Holiday GmbH (denumită în continuare: organizator) ca și organizator al prestațiilor de călătorie.  Includerea de către client a unor clauze în contradicție cu cele de față nu este acceptată decât cu excepția unor cazuri singulare, în care s-a convenit altceva.

2.Încheierea contractului

2.1. Încheierea contractului de călătorie nu are nevoie de o formă specială. Dacă rezervarea a avut loc pe cale electronică, de exemplu pe Email sau via internet, organizatorul va confirma imediat primirea. Această confirmare a primirii nu reprezintă acceptarea cererii clientului de încheiere a unui  contract de călătorie.

2.2. Contractul de călătorie se încheie prin acceptarea de către organizator a solicitării clientului. La încheierea contractului sau imediat după aceea, organizatorul îi transmite clientului confirmarea rezervării. 

2.3. Clientul este responsabil pentru toate obligațiile din contractul de călătorie pentru călătoria pe care a rezervat-o, în măsura în care clientul și-a asumat aceste obligații printr-o declarație scrisă.

3.Prestații

Obligațiile organizatorului rezultă în exclusivitate din confirmarea rezervării cât și din convenția juridică încheiată cu clientul.

4.Modificarea prestațiilor 

În cazul în care, după încheierea contractului,  se impun modificări sau derogări de la diferitele prestații convenite contractual, organizatorul îl înștiințează imediat pe client asupra modificărilor sau derogărilor ce se impun și va solicita acordul clientului referitor la acestea. În cazul în care obținerea acordului clientului periclitează sau face imposibilă derularea călătoriei, i se permite organizatorului să opereze modificarea respectivă, dar numai în măsura în care modificările nu sunt substanțiale și nu influențează structura generală a călătoriei rezervate. Organizatorul îl va înștiința pe client în timp util asupra modificărilor sau a derogărilor devenite necesare. Eventuale pretenții de garanție rămân neatinse de această reglementare.

5.Compensare, prețul călătoriei, majorări de preț

5.1. Prețul călătoriei se achită direct organizatorului. La plata călătoriei clientul este obligat doar după ce organizatorul i-a eliberat un certificat de garanție. La eliberarea certificatului de garanție se va achita suma de 20% din prețul călătoriei. Plata restului din prețul călătoriei este scadentă la 4 săptămâni premergător datei voiajului.

Organizatorul este îndreptățit să majoreze prețul călătoriei după încheierea contractului de călătorie numai dacă prin aceasta se respectă modificările de curs valutar valabile pentru călătoria respectivă și dacă între data încheierii contractului de călătorie și data pornirii în călătoria contractată sunt mai mult de patru luni. În acest caz, clientul va fi înștiințat imediat, cel puțin cu 21 de zile înainte de data pornirii în călătorie. Majorări de preț în alte condiții nu sunt permise. Majorarea de preț se calculează în baza modificării cursului oficial al Euro în raport cu noul Leu românesc (RON) intervenită în perioada dintre data încheierii contractului de călătorie și data declarării majorării de preț. Majorări de preț sunt permise numai în măsura în care prestația concretă a voiajului la cel puțin unul dintre furnizori trebuie plătit de către organizator în Lei românești (RON).

În cazul unei majorări de preț justificate dar mai mare de 5% din prețul călătoriei, clientul poate rezilia contractul fără taxe suplimentare sau poate solicita participarea la un alt voiaj cel puțin echivalent, dacă organizatorul este capabil să ofere un astfel de voiaj fără costuri suplimentare pentru client, voiajul respectiv fiind parte din oferta Chic Holiday GmbH. Clientul trebuie să solicite rezilierea contractului, respectiv dorința de participare la o altă călătorie imediat după ce a fost pus în cunoștință de către organizator asupra modificării de preț.

6.Reziliere, taxe de stornare

6.1. Clientul poate oricând înainte de începerea călătoriei să rezilieze contractul. Im portant este momentul primirii de către organizator a declarației de reziliere. Se recomandă ca rezilierea să se facă în formă scrisă.

6.2. La stornarea unei călătorii, organizatorul este îndreptățit să solicite despăgubiri pentru cheltuielile deja făcute. Acestea pot fi după caz mai mari decât valorile paușale din cele ce urmează. Despăgubirile au următoarele valori paușale, ca și taxe de stornare: 

până la 31 de zile înainte de data voiajului – NU se percep taxe de stornare

între 30 – 15 zile înainte de data voiajului – 25 % din prețul călătoriei

între 14 – 8 zile înainte de data voiajului – 50 % din prețul călătoriei

între 7 – 0 zile înainte de data voiajului – 100 % din prețul călătoriei

6.3. Este dreptul clientului să dovedească că prin stornare paguba pricinuită organizatorului este mai mică sau zero.

6.4. Se recomandă impetuos încheierea unei asigurări asupra cheltuielilor cu retragerea de la contractul de călătorie cât și a unei asigurări pentru cazul unei repatrieri forțate pe motiv de boală sau de accident.

6.5. Dreptul clientului ca în condițiile specificate de § 651b Codul Civil (Germania) să numească un înlocuitor al persoanei sale în călătoria contractată, rămâne neatins.

6.6. Organizatorul poate rezilia contractul de călătorie dacă, până cel târziu cu 31 de zile înainte de data planificată de începere a călătoriei, nu s-a atins numărul minim de participanți la voiaj, care a fost specificat în oferta de voiaj cât și în confirmarea rezervării. Dacă deja la o dată anterioară acestui termen limită, se poate preconiza că numărul minim de participanți nu poate fi atins, organizatorul este obligat să facă imediat uz de dreptul său de reziliere a contractelor de călătorie.

7.Garanții

7.1. În cazul în care călătoria nu a fost derulată conform contractului, clientul este îndreptățit să solicite despăgubire. Aceasta poate fi refuzată dacă despăgubirea este o cheltuială nejustificat de mare. Drept despăgubire se poate considera și o prestație echivalentă.

7.2. Clientul este obligat să reclame deficiențele pe care le observă într-un anumit loc, unui reprezentant al organizatorului aflat în acel loc.

7.3. Dacă o deficiență nu este reclamată imediat, clientul nu este îndreptățit să solicite de la organizator despăgubiri în baza acestei deficiențe.

7.4. Dacă prestația este realizată deficitar pe o perioadă de timp, clientul este îndreptățit să solicite în conformitate cu prevederile legale, o reducere a costului (diminuare a prețului).

7.5. Dacă călătoria este compromisă în mod substanțial printr-o deficiență sau dacă clientul nu poate participa la călătorie din motive temeinice, recunoscute de organizator și dacă organizatorul nu găsește într-un interval de timp acceptabil nici o soluție adecvată, clientul este îndreptățit să rezilieze contractul, cu respectarea prevederilor legale.

Prevederile referitoare la un termen limită de pretenții de despăgubire sunt nule în cazurile în care deficiența respectivă este imposibil de remediat, dacă remedierea a fost refuzată de către organizator sau dacă rezilierea contractului de către client este justificată de o situație specială în interesul clientului.

7.6. În cazul unei astfel de rezilieri, clientul poate solicita pe lângă diminuarea prețului și despăgubire pentru neîndeplinirea contractului, dacă deficiența apărută pe timpul voiajului poate fi pusă în seama  organizatorului.

7.7. Clientul trebuie să formuleze pretențiile de despăgubire pentru nerealizarea prestațiilor în termen de o lună de la data preconizată de încheiere a călătoriei. O depășire a acestui termen limită nu va aduce atingere dreptului la despăgubire a clientului, dacă clientul a fost împiedicat din motive obiective la formularea pretențiilor sale.

8.Observații

Dacă clientul nu a făcut observații explicite, organizatorul pleacă de la prezumția că respectivul client este cetățean al unui stat membru UE.

9.Garanție, limitarea garanției, prescriere

9.1. Pretențiile clientului în baza §651c până la 651f din Codul Civil (Germania) se prescriu în termen de 2 ani.

9.2. Organizatorul răspunde juridic pentru pagube, care să nu ţină de corpul uman, până la triplul prețului călătoriei dacă:

a) pagubele provocate clientului nu au fost provocate intenționat sau din gravă neglijență;

b) organizatorul este responsabil pentru pagubele provocate clientului din vina unui terț furnizor.